Advokátní kancelář Jiří Sadílek - právní služby pro Vás
15662
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15662,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Správce

Správcem osobních údajů je Mgr. Jiří Sadílek, advokát, IČ: 742 39 074, se sídlem Táborská 46/23, 140 00 Praha 4 (dále jen „Správce“).

 1. Osobní údaje

Správce zpracovává:

 1. osobní údaje, které prohlížeč uživatele (návštěvníka) webových stánek na adrese https://www.aksad.cz (dále jen „Stránky“) předává na server, kde jsou umístěny Stránky, (soubory cookies) a
 2. jméno, příjmení a e-mailovou adresu, popř. další údaje uvedené uživatelem (návštěvníkem) Stránek (dále jen „Uživatel“) v jím vyplněném a odeslaném formuláři dostupném na Stránkách (dále jen „Zpráva“)

(dohromady osobní údaje podle čl. 2 písm. a) této Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) a osobní údaje podle čl. 2 písm. b) Informace dále jen „Údaje“).

 1. Účel zpracování Údajů

Správce zpracovává Údaje podle: 

 1. čl. 2 písm. a) Informace za účelem, aby mohl Uživateli zobrazit Stránky a zaručit mu stabilitu a bezpečnost jejich užívání, a
 2. čl. 2 písm. b) Informace za účelem písemné odpovědi Správce na obsah Zprávy.
 1. Právní základ zpracování Údajů

Právní základ zpracování pro Údaje podle čl. 2 písm. a) Informace:

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce a Uživatele a slouží technickému ukládání nebo přístupu výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací. 

Právní základ zpracování pro Údaje podle čl. 2 písm. b) Informace:

 • zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy s Uživatelem na žádost Uživatele a 
 • pro účely oprávněných zájmů Správce nebo Uživatele.
 1. Doba uchování Údajů

Údaje podle:

 1. čl. 2 písm. a) Informace Správce uchovává do doby vypršení jejich platnosti nebo jejich odstranění ze zařízení Uživatele a
 2. čl. 2 písm. b) Informace Správce uchovává jeden měsíc ode dne odeslání reakce Správce na Zprávu, nevztahuje-li se na takové Údaje archivační povinnost advokáta plynoucí Správci z obecně závazných právních předpisů (v takovém případě platí pro dobu uchování takových Údajů doba stanovená obecně závaznými právními předpisy).
 1. Zpracování a předávání Údajů

Správce zpracovává Údaje, včetně určení prostředků zpracování, a odpovídá za řádné provedení jejich zpracování.

Údaje mohou být pro účely podle čl. 3 Informace předávány dalším osobám v pozici zpracovatelů, je-li to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Údaje mohou být předány dalším správcům v případě, kdy je Správce povinen tyto údaje předat na základě obecně závazných právních předpisů (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí).

 1. Práva subjektu osobních údajů

K právům každé osoby (dále jen „Subjekt“), tj. včetně Uživatele, ohledně jeho osobních údajů, náleží:

 1. právo na přístup – tj. Subjekt má právo vědět, jaké osobní údaje o něm Správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Správce takové osobní údaje získává, komu Správce osobní údaje předává, kdo mimo Správce osobní údaje zpracovává a jaká má Subjekt další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. Tyto všechny informace jsou obsaženy ve vztahu k Údajům v Informaci. Subjekt má právo požádat Správce o sdělení, jaké osobní údaje o něm Správce zpracovává, včetně potvrzení, zda Správce osobní údaje Subjektu zpracovává;
 2. právo na opravu – Subjekt má právo na opravu, popř. doplnění jeho osobních údajů, zjistí-li, že osobní údaje, které Správce o něm zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné;
 3. právo na výmaz – v přísl. případech má Subjekt právo, aby Správce vymazal jeho osobní údaje. Správce bez zbytečného odkladu vymaže takové údaje, pokud je splněn některý z následujících důvodů: jeho osobní údaje již Správce nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovává, Subjekt využije svého práva vznést námitku proti zpracování a Správce shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá, nebo se ukáže, že Správcem prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce, účely archivace nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce;
 4. právo na omezení zpracování – v přísl. případech Subjekt může kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Subjektu umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však toliko po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů Správce musí omezit když: Subjekt popírá přesnost osobních údajů (do okamžiku dohody ohledně správnosti osobních údajů), osobní údaje Subjektu Správce zpracovává bez dostatečného právního základu, ale Subjekt bude před výmazem takových osobních údajů upřednostňovat pouze jejich omezení, osobní údaje Subjektu Správce již nepotřebuje pro příslušné účely zpracování, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo Subjekt vznese námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou Správce šetří, je-li námitka Subjektu oprávněná, je Správce povinen zpracování osobních údajů Subjektu omezit;
 5. právo vznést námitku proti zpracování – Subjekt má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Správce. Správce přestane osobní údaje Subjektu zpracovávat, pokud Správce nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval;
 6. právo podat stížnost – uplatněním práv shora uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo Subjektu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo může Subjekt uplatnit zejména v případě, že se domnívá, že jeho osobní údaje Správce zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
 1. Způsob uplatnění práv subjektu osobních údajů

Subjekt se může ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů obracet na Správce písemně. Doučovací adresa pro doručování písemností je adresa sídla Správce nebo e-mailová adresa: sadilek@aksad.cz.

Správce vyřídí žádost Subjektu bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku Subjektu, je Správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce.

Stížnost proti Správcem prováděnému zpracování osobních údajů může Subjekt podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.