Nabídka v elektronické podobě podaná prostřednictvím elektronického nástroje
15513
post-template-default,single,single-post,postid-15513,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

NABÍDKA V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PODANÁ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Čeští zadavatelé veřejných zakázek, jakož i jejich dodavatelé si od října 2016 zvykají na novou právní úpravu zadávání veřejných zakázek. Budou si zadavatelé zvykat i na nabídku v elektronické podobě?

Jedna z nejzásadnějších novinek z praktického hlediska, kterou zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) přináší, spočívá v elektronizaci veřejného zadávání.

Do účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadavatel sice mohl s uchazeči komunikovat elektronickým způsobem, zákon mu však nestanovoval povinnost takto postupovat. Podle Zákona však písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů v Zákoně definovaných.

Vzhledem závažnosti zaváděné povinnosti zákonodárce poskytl zadavatelům časový prostor, ve kterém se mohou na plnění předmětné povinnosti připravit. Pro Českou republiku, resp. organizační složky státu, Českou národní banku a centrální zadavatele platí předmětná povinnost ode dne 18.4.2017. Ostatní zadavatelé pak musí předmětnou povinnost dodržovat od 18.10.2018.

Posun časové účinnosti se však netýká takových institutů Zákona a postupů zadavatele, u kterých je ektronická komunikace předpokladem jejích použití, tedy dynamického nákupního systému, elektronické aukce, elektronických katalogů, zasílání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie a uveřejňování zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Požadavek na v zásadě výlučnou elektronickou komunikaci v případě písemné komunikace zadavatele a dodavatele je nutné vnímat z pohledu § 211 odst. 1 Zákona, který stanovuje, že komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části VI. zákona probíhá písemně, není-li stanoveno Zákonem jinak. Pakliže Zákon vyžaduje pro komunikaci v zadávacím řízení písemnou formu, je nesporné, že po shora uvedených datech bude vyžadován pro komunikaci v zadávacím řízení pouze elektronický způsob.

Podle § 107 Zákona se nabídky podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje nebo v listinné podobě. Předmětné ustanovení Zákona nemá odloženou účinnost, a proto by bylo možné usuzovat, že od účinnosti Zákona je zadavatel povinen přijímat nabídky v elektronické podobě.

Zákon č. 137/2006 Sb. rovněž v souvislost s podáváním nabídek stanovoval, že nabídky lze podat písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Přesto za účinnosti tohoto zákona bylo pravidlem, že zadavatelé si vyhrazovali, aby nabídky byly podávány výlučně v listinné podobě. Tento postup byl umožněn tím, že zadavatelé neměli zákonem stanovenu povinnost disponovat elektronickým nástrojem, resp. povinnost komunikovat s dodavateli elektronickým způsobem. Výhrada zadavatelů tak byla legálně založena na tezi, že pokud zadavatel nedisponuje elektronickým nástrojem, objektivně nemůže přijímat elektronické nabídky.

Podání nabídky je bezesporu komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení, což vyplývá z § 211 odst. 4 Zákona. Nabídky lze podávat výlučně písemně, co plyne z § 107 odst. 1 Zákona. Podání nabídky je tak jednoznačně písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení.

Vzhledem k tomu, že Zákon nově stanovuje povinnost v případě písemné komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení komunikovat elektronickým způsobem, ale účinnost této povinnosti je odložena do 18.4.2017, resp. 18.10.2018, pak je autor tohoto článku přesvědčen, že do shora uvedených termínů v závislosti na charakteru zadavatele, není zadavatel povinen přijímat nabídky v elektronické podobě, nedisponuje-li elektronickým nástrojem, který by přijímání takových nabídek umožnil, a tuto možnost si v zadávací dokumentaci vyhradí.

Po 18.4.2017, resp. 18.10.2018 však zadavatel již musí umožnit dodavatelům, aby svoje nabídky zasílali elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, nejedná-li se o případy podle § 211 odst. 3 písm. a) až d) Zákona. Tento nástroj musí zadavatel identifikovat v zadávací dokumentaci podle § 103 odst. 1 písm. c) Zákona a dále musí dodavateli poskytnout veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci.

S ohledem na výše uvedené tak zadavatelé budou muset po 18.4.2017, resp. 18.10.2018 disponovat elektronickým nástrojem, který jim umožní minimálně přijímat nabídky. Zákon stanovuje základní požadavky na elektronický nástroj, přičemž bližší podmínky pak upravuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 260/2016 Sb.

Autor tohoto článku proto doporučuje zadavatelům neotálet s pořízením elektronického nástroje, i když předmětná ustanovení Zákona nejsou prozatím účinná, neboť tím nejenom předejdou případným problémům v budoucnu, ale zároveň, mohou své zadávací procesy zjednodušit a učinit transparentnějšími.

 

V Praze dne 1.12.2016

Jiří Sadílek, advokát