DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ DODAVATELI DATOVOU SCHRÁNKOU - Advokátní kancelář Jiří Sadílek
15627
post-template-default,single,single-post,postid-15627,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ DODAVATELI DATOVOU SCHRÁNKOU

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ DODAVATELI DATOVOU SCHRÁNKOU

Článek si klade za cíl upozornit na novou úpravu doručování písemností dodavateli datovou schránkou v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a na důsledky tohoto způsobu doručování písemností dodavateli, pakliže není dodavatel obezřetný.

Doručování písemností datovou schránkou podle staré právní úpravy

Podle § 148 odst. 2 zrušeného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) platilo, že písemnosti podle ZVZ lze doručovat mimo jiné i prostřednictvím datové schránky.

ZVZ však neobsahoval úpravu doručování písemností prostřednictvím datové schránky, resp. nestanovoval okamžik, ke kterému se písemnost dodávaná prostřednictvím datové schránky považuje za doručenou. Vycházelo se proto z ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění příslušných předpisů (dále jen „ZEU“).

Pokud zadavatel doručoval písemnost dodavateli datovou schránkou, byla podle § 18a ZEU písemnost doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásila osoba, která měla s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu. Dodavatel tak nebyl nucen ke každodenní kontrole své datové schránky (měl-li ji zřízenu), neboť okamžik doručení byl vázán na aktivní činnost takového dodavatele, resp. osoby s oprávněním ke vstupu do datové schránky.

Doručování písemností datovou schránkou podle nové právní úpravy

Zákon ničeho nemění na možnosti komunikovat mezi zadavatelem a dodavatelem za pomoci datové schránky. Přináší však významnou změnu v oblasti doručování písemností datovou schránkou, která dopadá na dodavatele.

Podle § 211 odst. 6 Zákona platí, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta. Význam předmětného ustanovení spočívá v prvé řadě v tom, že se vztahuje jak na písemnosti doručované dodavatelem zadavateli, tak i na písemnosti doručované zadavatelem dodavateli[1].

I když Zákon nově normuje jako okamžik pro doručení písemnosti (i dodavateli) dodání do datové schránky, nedefinuje, co se dodáním rozumí. Dodání do datové schránky nedefinuje ani ZEU. ZEU k dodávání písemností do datové schránky stanoví, že datovou zprávu dodá adresátovi Ministerstvo vnitra, které je rovněž povinno vyrozumět adresáta o dodání datové zprávy do jeho datové schránky na jím zvolenou elektronickou adresu nebo jiný technický prostředek pro vyrozumění. Na základě tohoto ustanovení tak adresát pravděpodobně získává i doručenku datové zprávy, která je relevantním zdrojem informace o okamžiku dodání a doručení datové zprávy.

Samotné doručení písemnosti adresátovi (dodavateli) prostřednictvím datové schránky však nově probíhá plně mimo jeho vůli. Z pohledu Zákona tedy již není podstatné, zdali dodavatel fyzicky disponuje písemností doručovanou datovou schránkou, ale pouze to, zdali je písemnost ve sféře jeho vlivu (dodání do datové schránky adresáta), resp. že dodavatel má možnost se s písemností seznámit.

Zdali bude dodavatel bdělí a bude pravidelně kontrolovat stav datové schránky, nebo tak postupovat nebude, již zákonodárce ponechal na uvážení dodavatelů. Lze proto jedině doporučit, aby dodavatelé stav své datové schránky kontrolovali každý den, neboť jen tak mohou předejít hrozbě ztráty práva v rámci zadávacího řízení.

Dodavatel by měl postupovat obezřetně zejména ve třech případech, kdy mu je zadavatelem doručováno za použití datové schránky.

Doručování povinně doručovaných dokumentů

V prvé řadě se jedná o situaci, kdy je dodavateli povinně doručován dokument, v němž zadavatel dodavateli oznamuje úkon, který v zadávacím řízení provedl. Pokud se zadavatel domnívá, že takový úkon byl učiněn v rozporu se Zákonem, je oprávněn proti němu podat námitky. Stěžovatel (dodavatel) však musí námitky doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy mu byl dokument doručen. V případě doručování datovou schránkou tedy do 15 dnů ode dne, kdy byl příslušný dokument  dodán do datové schránky dodavatele.

V patnáctidenní lhůtě od dodání přísl. dokumentu do datové schránky dodavatele, doručuje-li zadavatel prostřednictvím datové schránky, tak musí být zadavateli doručeny zejména námitky proti vyloučení účastníka zadávacího řízení, námitky proti výběru dodavatele a námitky proti  zrušení zadávacího řízení.

Důsledkem opožděně podaných námitek je formální odmítnutí námitek zadavatelem pro jejich opožděnost podle § 245 odst. 3 písm. b) Zákona, aniž by byl zadavatel povinen přezkoumávat věcnou (hmotněprávní) stránku takových námitek. V takovém případě by se mohl dodavatel maximálně pokusit apelovat, aby zadavatel provedl opatření k nápravě podle § 49 Zákona. Dalším důsledkem opožděně podaných námitek je i ztráta možnosti s úspěchem se domáhat návrhem podle § 250 Zákona přezkumu úkonu/ů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“)[2].

Doručování rozhodnutí o námitkách

Druhý případ, kdy je okamžik doručení písemnosti pro dodavatele stěžejní, představuje doručení rozhodnutí o odmítnutí námitek. Od doručení tohoto rozhodnutí běží dodavateli pouze desetidenní lhůta, v rámci které může s takovým rozhodnutím o námitkách vyjádřit nesouhlas a domáhat se u ÚOHS přezkum napadaného úkonu zadavatele. Nepostačuje, aby v této lhůtě byl návrh podle § 250 a násl. Zákona odeslán, musí být v této lhůtě ÚOHS a ve stejnopisu zadavateli doručen.

Zejména v době, kdy lze očekávat doručení rozhodnutí o námitkách, by měl dodavatel každodenně kontrolovat datovou schránku, aby si nezkracoval čas pro možnou přípravu návrhu k ÚOHS, popř. aby o své právo podat návrh k ÚOHS opožděným přihlášením se do datové schránky nepřišel. Opožděně podaný návrh vede k zastavení řízení ze strany ÚOHS bez meritorního projednání podle § 257 písm. e) Zákona.

Doručování v rámci dynamického nákupního systému

Třetím případem je pak doručení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky zadavateli v rámci dynamického nákupního systému podle § 140   odst. 3 Zákona. Na rozdíl od shora uvedených případů však v tomto případě marným uplynutím lhůty pro zaslání předmětného osvědčení nedochází k úplné ztrátě práv, ale toliko k dočasné nemožnosti obdržet výzvu k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.

Závěr

Doručuje-li zadavatel dodavateli písemnost pomocí datové schránky, je taková písemnost doručena dnem jejího dodání do datové schránky dodavatele bez ohledu na to, kdy se dodavatel do datové schránky přihlásí.

Pokud dodavatel nebude každodenně kontrolovat stav datové schránky, pakliže jí disponuje, vystavuje se riziku, že mu začne běžet lhůta pro zachování práva (např. podat námitky, návrh k ÚOHS), aniž by o tom věděl.

[1] Neměla by dopadat na doručování datovou schránkou, kde odesilatel či adresát je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, neboť systematickým výkladem lze dojít k závěru, že ustanoví § 211 Zákona pojednává o komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem a nikoliv mezi úřadem a třetí osobou.

[2] K tou srov. § 257 písm. h) Zákona.